Green Point

 

Prin specificul activitatii sale INVEST MILENIUM este un prieten al naturii si a tot ceea ce vrem sa ne infrumuseteze viata. Avem nevoie de o lume mai curata. O putem avea daca vom invata si vom respecta cateva reguli simple: sa nu aruncam deseurile la intamplare si, pe cat posibil, acestea sa fie colectate selectiv; materialele utilizate pentru curatenie sa fie de calitate, ecologice, fara continut de substante agresive cu mediul; depozitarea deseurilor sa se faca in gropi ecologice; o educatie continua legata de tot ceea ce inseamna respectarea naturii.

1 PROTEJAREA DUMNEAVOASTRA

Din anul 2005 Invest Milenium a devenit partenerul firmei britanice Premeiere Products care ne furnizeaza atat echipamente cat si produse de curatenie profesionale si de o calitate extrem de mare.

Aceste produse de curatenie sunt produse concentrate si extrem de concentrate, astfel incat că este necesara o cantitate mai mica pentru a curăţa mai mult. Asta inseamna o expunere mai redusa pentru colectivul sau familia ta. Aceste produse concentrate reduc, de asemenea volumele de ambalare şi asigura economii de transport, adica reducerea consumului de combustibili
2 SERVICII SI PRODUSE VERZI
PRODUSELE noastre profesionale asigura curatarea eficienta a suprafetelor prin utilizarea produselor corecte in cantitatle si concentratiile corecte. Multe produse ieftine, diluate, fara substante active de calitate lăsa un reziduu şi necesită mai mult de lucru pentru a curăţa. Reciclarea este importanta, refolosim o mare parte din recipeientele produselor de curăţare iar asta permite Invest milenium sa contribuie la conservarea resursele planetei noastre.
Echipamentele de curatenie achizitionate de noi respecta nivelul de zgomot impus de reglementarile internationale, sunt fabricate exclusiv in Uniunea Europeana, sunt sigure si eficiente astfel incat disconfortul creat de folosirea lor sa fie redus la un timp cat mai scurt.

Cititi:

COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR

Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice. Lege nr. 132/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 461 din 6 iulie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Obiectul prezentei legi il constituie instituirea obligativitatii colectarii selective a deseurilor in institutiile publice, astfel cum sunt definite in Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in institutiile in care statul este actionar majoritar, denumite in continuare institutii publice.

Art. 2
Prin aplicarea prezentei legi se urmaresc:
a) cresterea gradului de reciclare si de valorificare a deseurilor colectate selectiv, prevazute la art. 3;
b) cresterea gradului de informare si de constientizare, precum si educarea functionarilor publici, a angajatilor si a cetatenilor cu privire la colectarea selectiva si managementul deseurilor.

Art. 3
Fara a aduce atingere legislatiei privind ambalajele si deseurile de ambalaje, prevederile prezentei legi se aplica urmatoarelor categorii de deseuri:
a) deseuri de hartie si carton;
b) deseuri de metal si plastic;
c) deseuri de sticla.

Art. 4
Organizarea si operationalizarea colectarii selective in institutiile publice se realizeaza direct, de catre reprezentantii institutiei publice, sau prin delegarea acestei responsabilitati catre terti, respectiv societati comerciale si/sau organizatii neguvernamentale nonprofit, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5
Operationalizarea colectarii selective in institutiile publice se realizeaza prin:
a) organizarea colectarii selective a deseurilor in interiorul institutiei publice;
b) incheierea unui contract de predare a deseurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat, care sa preia deseurile colectate selectiv in vederea reciclarii/valorificarii corespunzatoare a acestora.

Art. 6
(1) Fiecare institutie publica are obligatia de a stabili responsabilitatea implementarii colectarii selective a deseurilor in cadrul institutiei in sarcina unui angajat din departamentul administrativ sau de a delega aceasta responsabilitate catre terti.
(2) Stabilirea persoanei responsabile se realizeaza prin act al conducatorului institutiei publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. In acest scop, atributiile persoanei astfel desemnate, prevazute in fisa postului, se modifica in mod corespunzator, prin includerea responsabilitatilor privind colectarea selectiva la nivelul institutiei publice.
(3) In cazul in care institutia publica deleaga responsabilitatea implementarii colectarii selective catre terti, sarcina numirii persoanei responsabile revine tertei parti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului.

Art. 7
(1) Fiecare institutie publica este obligata sa elaboreze un plan de masuri privind colectarea selectiva a propriilor deseuri, pe categoriile prevazute la art. 3, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) In cazul in care institutia publica deleaga responsabilitatea colectarii selective catre terti, obligativitatea elaborarii planului de masuri privind colectarea selectiva revine tertei parti, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului.
(3) Planul de masuri privind colectarea selectiva prevazut la alin. (1) va contine, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
a) numele si datele de contact ale responsabilului cu organizarea colectarii selective la nivelul institutiei publice;
b) descrierea organizarii colectarii selective (scop, tipuri de containere, planse cu precizarea amplasarii locatiilor);
c) obligatiile angajatilor si masurile aplicabile in cazul nerespectarii indatoririlor;
d) modalitatea de stocare temporara a deseurilor colectate;
e) programul de instruire a angajatilor privind colectarea selectiva a deseurilor;
f) programul de raportare a rezultatelor;
g) programul de informare a vizitatorilor institutiei publice;
h) detaliile contractului de predare a deseurilor colectate selectiv.

Art. 8
Institutiile publice sunt obligate sa asigure finantarea pentru colectarea selectiva a deseurilor generate in cadrul acestora, pe categoriile prevazute la art. 3.

Art. 9
Sistemul de colectare selectiva a deseurilor trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
a) containerele si recipientele folosite pentru colectarea selectiva se inscriptioneaza cu denumirea materialului/ materialelor pentru care sunt destinate;
b) in fiecare birou/incinta al/a institutiei publice vor fi amplasate 3 recipiente de colectare selectiva a deseurilor.
Acestea vor avea urmatoarele culori, in functie de tipul de deseuri colectate: albastru pentru deseuri de hartie si carton, galben pentru deseuri de metal si plastic si alb/verde pentru sticla alba/colorata;
c) pe fiecare etaj/nivel al institutiei publice vor fi amplasate recipiente de colectare selectiva; d) recipientele vor fi amplasate intr-un loc usor accesibil, marcat si indicat corespunzator;
e) fiecare institutie publica este obligata sa infiinteze la intrarea in institutie un punct de colectare selectiva a deseurilor destinat vizitatorilor si sa asigure informarea acestora in acest scop, prin exemplificarea tipurilor de deseuri corespunzatoare fiecarui container;
f) recipientele din interiorul cladirii apartinand institutiei publice vor fi golite in functie de intensitatea activitatii/ritmul de umplere de catre personalul insarcinat cu efectuarea curateniei;
g) marcarea containerelor in culorile prevazute la lit. b) se poate face prin vopsire, prin aplicare de folie adeziva sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafata totala vizibila;
h) inscriptionarea si aplicarea marcajului colorat trebuie sa fie durabile si vizibile, astfel incat sa se asigure identificarea destinatiei containerelor si a recipientelor de colectare selectiva.

Art. 10
(1) Institutia publica este obligata sa puna la dispozitia operatorului economic autorizat sa preia deseurile colectate selectiv spatii de depozitare speciale in incinta institutiei publice.
(2) In spatiile de depozitare vor fi instalate containere de colectare selectiva a deseurilor de mare capacitate. Numarul si capacitatea containerelor se calculeaza in functie de cantitatea de deseuri colectate si de numarul lunar de goliri.
(3) Preluarea deseurilor colectate selectiv se face la intervale de timp de maximum 30 de zile. Periodicitatea preluarii deseurilor este stabilita in contractul incheiat intre institutia publica si operatorul economic autorizat.

Art. 11
(1) Fiecare institutie publica este obligata sa implementeze un program de informare si instruire a propriilor angajati cu privire la organizarea colectarii selective a deseurilor, fie prin forte proprii, fie prin delegarea responsabilitatii catre terti, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Personalul insarcinat cu efectuarea curateniei va fi instruit suplimentar.
(3) In cazul in care institutia publica deleaga responsabilitatea implementarii colectarii selective catre terti, obligativitatea implementarii programului prevazut la alin. (1) revine tertei parti, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului.

Art. 12
(1) Fiecare institutie publica este obligata ca, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa incheie un contract de predare a deseurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat, care sa garanteze predarea acestora in vederea reciclarii si tratarii corespunzatoare, conform legislatiei specifice in domeniu, fie prin forte proprii, fie prin delegarea responsabilitatii catre terti.
(2) In cazul in care institutia publica deleaga responsabilitatea incheierii contractului de predare a deseurilor colectate selectiv, obligativitatea incheierii contractului de predare a deseurilor colectate selectiv revine tertei parti, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului dintre institutia publica si terta parte.
(3) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) cu care se vor incheia contractele de predare a deseurilor colectate selectiv se supun autorizarii in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 13
(1) Fiecare institutie publica este obligata sa tina evidenta cantitatilor de deseuri colectate selectiv.
(2) Deseurile colectate selectiv vor fi cantarite la predare, iar cantitatile vor fi consemnate intr-un registru de evidenta a deseurilor colectate selectiv, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta lege. Datele din registru vor fi raportate lunar catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

Art. 14
Neindeplinirea de catre responsabilul cu organizarea colectarii selective a atributiilor prevazute in fisa postului atrage raspunderea disciplinara a acestuia.

Art. 15
Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

A. cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, nerespectarea de catre conducatorul institutiei publice a urmatoarelor obligatii:
a) de a delega responsabilitatea privind gestionarea colectarii selective unui angajat al institutiei sau unui tert;
b) de a asigura aplicarea colectarii selective a deseurilor in interiorul institutiei publice pe care o conduce;

B. cu amenda de la 500 lei la 3.000 lei, nerespectarea de catre conducatorul institutiei publice sau de terta parte a obligatiei de a incheia un contract de predare a deseurilor colectate selectiv catre un operator economic autorizat pentru reciclarea/valorificarea acestora;

C. cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei:
a) preluarea deseurilor care nu sunt colectate selectiv de catre operatorul economic autorizat sa preia deseurile;
b) neasigurarea de catre operatorul economic autorizat a preluarii selective a deseurilor.

Art. 16
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 15 se fac de catre comisarii si persoanele imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu.

Art. 17
Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la art. 15 si 16 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 18
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

EU ECOLABEL

The EU Ecolabel Regulation has recently been revised. The new Regulation introduces a modified logo that will have to be placed on EU Ecolabelled products from now on.

The EU Ecolabel Regulation (EC) No 66/2010 (Article 9 and 10 and Annex II) specifies the terms of use of the EU Ecolabel logo.

Before using the logo in a brochure, article, or publication, you must contact the EU Ecolabel Helpdesk or national competent body with a draft of the text accompanying the logo.

Guidelines for the use of the new EU Ecolabel logo are available here.

If you are a producer or retailer and would like to obtain the logos in high resolution and under various formats, please contact your competent body.

Holders who have a licence issued before January 2010 can still use the old logo until the end of their contract. However, we recommend using the new logo as soon as possible.

For further information visit www.ecolabel.eu


www.mmediu.ro
www.ecomagazin.ro